डा. रमेश गुरागाईँ, भूकम्प इन्जिनियर – Nepal Press
डा. रमेश गुरागाईँ, भूकम्प इन्जिनियर