गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल – Nepal Press
गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल