जेष्ठ नागरिक – Nepal Press
जेष्ठ नागरिक

ज्येष्ठ नागरिकमा प्राकृतिक प्रकोपको असर, अवस्था र भूमिका

ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आर्थिक रुपले सबल बनाउन र उहाँहरुले अझै पनि समाजमा ठूलो योगदान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने भावनालाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।